Naar hoofdcontent

1. Nadere regels inzake de ingebruikgeving van (sport)accommodaties.

Artikel 1
In deze nadere regels wordt verstaan onder:

(Sport)accommodaties:
de gemeentelijke zwembaden, sporthallen en gymnastieklokalen, inclusief de daarbij behorende vereniging- en vergaderlokaliteiten, met inbegrip van de daarbij behorende gangen, toilet- en doucheruimtes etc., hierna te noemen: de accommodatie.

Huurder(Klant):
de persoon, personen aan wie schriftelijk toestemming verleend is om gebruik te maken van (een deel van) de (sport)accommodatie. Dan wel in het bezit zijnde van een geldig toegangsbewijs op eigen naam, en voor de tijd dat het verblijf is toegestaan.

Algemene, nadere regels

Artikel 2

 1. In de periode waarvoor de accommodatie in gebruik gegeven wordt is inbegrepen de tijd die nodig is voor het inrichten en opruimen van de accommodatie.
 2. De tijd benodigd voor omkleden en van douchen is niet inbegrepen in de perioden van ingebruikgeving.
 3. kosteloos annuleren van het gehuurde kan tot uiterlijk één maand voor aanvang van de ingebruikgeving. Daarna moet er gewoon betaald worden.

Artikel 3
De ingebruikgeving geschiedt onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

 1. De gebruiker dient de accommodatie op een normale, betamelijke en zorgzame wijze te gebruiken voor het doel waarvoor die in gebruik gegeven is. De in de accommodatie aanwezige of op andere wijze gegeven aanwijzingen voor het gebruik, dienen door gebruiker strikt in acht genomen te worden.
 2. Indien vanuit Sport in Rheden geen toezicht tijdens het gebruik van de accommodatie wordt uitgeoefend, oefent de gebruiker dit toezicht op de accommodatie gedurende zijn verblijf daarin uit.
 3. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade welke door onjuist gebruik is ontstaan aan de accommodatie en/of aan de in de accommodatie aanwezige materialen gedurende zijn verblijf daarin, ongeacht of van gemeentewege dan wel door gebruiker zelf toezicht wordt uitgeoefend; herstel van dergelijke schade komt voor rekening van gebruiker.
 4. Sport in Rheden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, door welke oorzaak dan ook, in verband met het gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige materialen.
 5. In de accommodatie geldt een strikt na te leven rookverbod.
 6. Het is niet toegestaan om zonder vergunning in de accommodatie recepties, bruiloften, partijen etc. van en door particulieren te houden.
 7. Indien gebruiker een vereniging of een andere instelling betreft, is het wel toegestaan om de accommodatie te gebruiken voor feestelijke activiteiten mits en voor zover deze betrekking hebben op de eigen doeleinden van gebruiker.
 8. Het is gebruiker niet toegestaan om de accommodatie onderhands in gebruik te geven aan derden.
 9. Manager Sport in Rheden en/of door haar aangewezen personen, hebben ten alle tijde toegang tot de accommodaties.
 10. Manager Sport in Rheden is bevoegd een nader door hen te bepalen waarborgsom te verbinden aan het gebruik van de accommodatie en/of aan het aan gebruiker beschikbaar stellen van sleutels van die accommodatie.
 11. Manager Sport in Rheden is bevoegd om desgewenst voor de accommodatie een huishoudelijk reglement op te stellen.
 12. U wordt dringend verzocht de accommodatie te verlaten, als u géén geldige reden heeft om u op te houden in een accommodaties van het Sportbedrijf. Bij weigering wordt politie van gedrag in kennis gesteld.

Artikel 4
Niet naleving van de in verband met het gebruik van de accommodatie gegeven regels, dan wel niet naleving van aanwijzingen en/of opdrachten van het in de accommodatie aanwezige personeel, kan leiden tot het onmiddellijk ontzeggen van de verdere toegang tot de accommodatie, zonder dat dit tot
enige aanspraak op schadeloosstelling in welke vorm dan ook, kan leiden.

Vastgesteld door Manager Sport in Rheden 09-12-2012

2. Agressiebeleid Sporthal, Zwembad, Receptie & Kantoorplekken

Sport in Rheden heeft een aantal opvattingen en uitgangspunten, waar we ons beleid op baseren,
te weten:

 • Van de medewerkers wordt verwacht, dat zij bezoekers met respect behandelen;
 • Van de bezoekers wordt verwacht, dat ze medewerkers met respect behandelen;
 • De kwaliteit van onze dienstverlening rechtvaardigt geen agressief gedrag;
 • Wij tolereren geen agressief gedrag en geven niet toe aan agressie.

3. Huisregels voor de klant

Als u met Sport in Rheden contact heeft, hanteren wij de volgende huisregels en maatregelen:
Dat u onze medewerkers de kans geeft hun werk goed te doen door hen fatsoenlijk te woord te staan;

 • Op schelden, discriminerende taal of schreeuwen wordt u aangesproken; bij herhaling wordt u niet verder geholpen; Bedreiging van medewerkers tolereren wij niet; u wordt niet verder geholpen en u dient het gebouw te verlaten;
 • Tijdens activiteiten van Sportbedrijf Rheden is het niet toegestaan foto's of video's te maken. Dit in verband met de AVG wetgeving
 • Bij vernielingen wordt de politie ingeschakeld voor procesverbaal; de kosten worden op u verhaald; de toegang wordt u ontzegd;
 • Bij het lastig vallen van andere bezoekers of medewerkers, handtastelijkheden en/of lichamelijk geweld wordt de politie ingeschakeld. U wordt het gebouw uitgezet en tegen u wordt door de politie proces verbaal opgemaakt. De toegang tot het gebouw wordt u ontzegd;
 • Huisdieren worden geweigerd;
 • Bezit van slag-, steek- of vuurwapens in het gebouw is verboden; u wordt niet te woord gestaan en u wordt verzocht het gebouw te verlaten;
 • Roken en alcohol (alléén kantine) en drugs-gebruik in het gebouw is verboden; in dat geval wordt u verwijderd uit het gebouw.

4. Hiërarchie samenstelling Sport in Rheden

Indien er problemen, vragen ed. ontstaan waarop het dienstdoende personeel u te weinig of géén antwoord kan geven hanteert het Sportbedrijf de volgende volgorde;

Personeel accommodatie / verhuurbureau
/ \
Coördinator Sporthallen of Coördinator zwembaden
\ /
Manager Sport in Rheden

Vragen worden alléén in deze volgorde in behandeling genomen.

5. Reglement voor de Sportaccommodaties van Sport in Rheden

Voor een prettig verblijf voor u en de medebezoekers is het, uit oogpunt van veiligheid, hygiëne en orde, van belang dat u kennis neemt van onderstaande punten.

 • Het verblijf in een accommodatie geschiedt op eigen risico van de bezoeker. Iedere schade aan personen en /of zaken, ook welke door derden ontstaan, valt buiten de aansprakelijkheid van het Sportbedrijf Rheden.
 • Hinderlijk gedrag, in welke vorm dan ook, dient achterwege te blijven. Na waarschuwing behoort uitzetting voor langere periode tot de mogelijkheden.
 • Douchen voor het zwemmen is verplicht.
 • Het laten hangen of staan van kleding of ander soort artikelen in de wisselcabines is niet toegestaan, deze behoren in de garderobe gehangen te worden.
 • Duiken in de ondiepe bassins is verboden.
 • Het in het bezit zijn van een zwemdiploma, of het kunnen aantonen van een goede zwemkunst, zonder enige drijf/ hulpmiddel is in het diepe bad verplicht.
 • De medewerkers beoordelen of van meegebrachte zwemhulpmiddelen en speelgoed van welke aard dan ook, gebruik mag worden gemaakt.
 • Het meebrengen van breekbare goederen naar die plaatsen waar het gevaar oplevert voor de bezoekers, is niet toegestaan.
 • Tonen van een abonnement of geldig toegangsbewijs is altijd verplicht, het zwembadpersoneel kan hier zonder verdere opgaaf van reden naar vragen.
 • Bezoekers die zich niet aan bovenstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere opgaaf van reden, namens het management, uit de accommodatie en de omgeving eromheen worden verwijderd.
 • Bij diefstal wordt altijd de politie ingeschakeld.
 • Het dragen van zwemkleding is verplicht, toestemming voor ander soort dan zwemkleding ligt ter beoordeling bij de dienstdoende badmeester.
 • Kinderen zonder diploma hebben alléén toegang onder begeleiding van een meerderjarige ouder / verzorger. Op de daarvoor bestemde tijden.

Aangezien het openluchtzwembad “Rheden” behoort tot de grotere buitenbaden van de provincie Gelderland heeft het extra aanvullende eisen ten aanzien van de veiligheid van de bezoekers. Het personeel zal extra bedacht zijn op bepaalde “bijzondere” groepen zoals; vakantiegangers(kinderen), gehandicapten, ed. Hiervoor heeft de accommodatie aanvullende regels ew.;

 • Agressie en zedenbeleid.
 • Attraktiebeleid speeltoestellen.
 • Tevens wordt het toezichthoudplan zwembaden gehanteerd.

6. Personeelsreglement Sport in Rheden

 • Het personeel draagt herkenbare bedrijfskleding
 • Informeert de ouders van de kinderen die problemen veroorzaken
 • Alle voorkomende orde-problemen worden gemeld bij de politie en het management van het zwembad
 • Er wordt actief toezicht gehouden.
 • Telefonie en communicatieapparatuur zijn continu inzetbaar.
 • Er wordt bij overleg(gesprek) met het zwembadpersoneel aan de zwembassins gecommuniceerd met het gezicht naar het bad. Hierdoor blijft het toezicht gewaarborgd.

7. Tarifering

Alle tarieven vallen onder het tarievenbeleid van de gemeente Rheden, jaarlijks worden de prijzen geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex(=cpi) van het CBS.

 • De zwembaden kunnen bezocht worden door het in bezit in hebben van een geldig toegangsbewijs voor het te bezoeken zwembad. Toegangsbewijzen zijn er in de volgende soorten;
 • Dagkaarten
 • 12 badenkaarten (1 jaar geldig)
 • Abonnementen (seizoen - jaarabonnement) Ge(mis)bruik door derden leidt tot onmiddellijke inname van het abonnement zonder dat de wederpartij enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen.
 • Het is niet mogelijk uw geld terug te vragen na inschrijving op de wachtlijst voor zwemles.
 • De seizoensabonnementen zijn alléén in het openluchtzwembad te gebruiken. De jaarabonnementen zijn geldig in zowel het overdekt zwembad als in het openluchtzwembad. Door de zomersluiting van het overdekt zwembad kan in deze periode géén gebruik worden gemaakt van het overdekt zwembad maar kan er uitgeweken worden naar het openluchtzwembad. Dit betekent dat voor bezoekers die voor het warme water het overdekt zwembad bezoeken en in het openluchtzwembad géén alternatief zien, het jaarabonnement ± 4weken korter is.
 • Het overdekt zwembad is op alle officiële feest en gedenkdagen gesloten, tenzij anders is aangegeven via een gewijzigd openstellingrooster bij de kassa.
 • Bij plotseling opkomende bijzonderheden is de Manager van het Sportbedrijf gerechtigd de desbetreffende accommodatie te sluiten, zonder dat hier genoegdoening richting de klant wordt gedaan. Bij overschrijding van 5 werkdagen wordt er met de pasjeshouders een regeling getroffen.
 • Een 12 badenkaart van het openluchtzwembad is niet geldig in het overdekt zwembad.
 • Een 12 badenkaart van het overdekt zwembad is niet geldig in het openluchtzwembad.
 • Toegangspasjes zijn ongeldig wanneer het aantal strippen van het pasje gebruikt zijn, dan wel de geldigheidsdatum van het pasje verstreken is.

8. Eindwoord

Het management van het Sport in Rheden hecht een grote waarde aan de veiligheid van haar bezoekers en personeel. Daarom voldoen de accommodaties van Sport in Rheden aan een groot aantal veiligheidseisen, enkele daarvan zijn;

 • Wet Hygiëne en Veiligheid Besluit Zwembaden (WHVBZ)
 • Milieu wetgeving en gebruiksvergunningen
 • Veiligheidsbeleid chemicaliëngebruik
 • Legionella controlebeleid
 • Keurmerk veiligheid speeltoestellen (attraktiebesluit)
 • Keuring / toestelvolgsysteem gymnastiektoestellen
 • Veiligheid electrische gereedschappen/toestellen (Nen3140)
 • Bedrijfshulpvelening (BHV)
 • EHBO en reanimatie
 • Gedragsregelprotocol zwembaden “Vrolijk en veilig”

Heeft u desondanks een opmerking of suggestie ter verbetering van de accommodaties of diensten van Sport in Rhedn, dan horen wij dit gaarne van U. U kunt dit kenbaar aan; Sport in Rheden,
Postbus 19 6880AA Velp of via het contactformulier op deze website.

9. Accommodaties Sport in Rheden