Naar hoofdcontent
> Regeling ingebruikgeving (sport)accommodaties gemeente Rheden


Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • (sport)accommodaties: de gemeentelijke zwembaden, sporthallen, gymnastieklokalen, en sportvelden inclusief de daarbij aanwezige verenigings- en/of vergaderlokaliteiten, van de
  gemeente Rheden, waarvan het beheer is opgedragen aan het Sportbedrijf;
 • huurder: de vereniging, instelling of persoon waarvan een (sport)accommodatie in gebruik gegeven is;
 • huurbedrag: het bedrag verschuldigd in verband met de ingebruikgeving van de (sport)accommodatie.

Artikel 2

 1. Het college van Burgemeester en Wethouders beslist op verzoeken tot het in gebruik geven van (delen van) (sport)accommodaties met de eventueel daarin aanwezige, aan de gemeente in eigendom toe behorende materialen.
 2. Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd de uitvoering van deze regeling over te dragen aan de manager van het Sportbedrijf, verder te noemen ‘de manager’. Tegen beslissingen van de manager genomen ter uitvoering van deze regeling, kunnen belanghebbenden binnen twee weken na dagtekening daarvan, beroep indienen bij Burgemeester en Wethouders. In afwachting van de uitspraak van Burgemeester en Wethouders blijft de beslissing van de manager van kracht.


Artikel 3

 1. In de periode waarvoor de accommodatie in gebruik gegeven wordt is inbegrepen de tijd die nodig is voor het inrichten en opruimen van de accommodatie.
 2. De tijd benodigd voor het omkleden en gebruikmaking van douches is niet begrepen in de perioden van ingebruikgeving.


Artikel 4

 1. De tarieven voor het gebruik van (sport)accommodaties aan vereniging en niet- commerciële instellingen, worden jaarlijks bij afzonderlijk collegebesluit, vastgesteld.
 2. Het college van Burgemeester en Wethouders is, in afwijking van deze regeling, bevoegd om voor verenigingslokaliteiten die voor een periode in gebruik gegeven worden aan vaste gebruikers, alleen bij uitzondering afzonderlijke overeenkomst de ingebruikgeving te regelen.
 3. Voor het gebruik van (sport)accommodaties met een commercieel oogmerk stellen de manager van het sportbedrijf, Burgemeester en Wethouders van geval tot geval het tarief vast, waarbij het uitgangspunt is dat het tarief minimaal kostendekkend dient te zijn.
 4. Bijzondere voorzieningen en maatregelen in/aan (sport)accommodaties die in verband met de aard van het gebruik noodzakelijk dan wel wenselijk geacht worden, zulks ter uitsluitende beoordeling van Het college van Burgemeester en Wethouders dan wel de manager, zullen afzonderlijk, op basis van werkelijke kosten, in rekening gebracht worden.
 5. Het college van Burgemeester en Wethouders, dan wel de directeur, zijn bevoegd een nader door hen te bepalen waarborgsom te verlangen in verband met het gebruik van (sport)accommodaties.
 6. Sportbedrijf Rheden kan binnen deze 40 gebruiksweken maximaal 6 dagen per jaar de zaal opeisen. Wanneer hiervan gebruik wordt gemaakt zal de huursom worden gerestitueerd.

Artikel 5

De ingebruikgeving geschiedt onder de navolgende voorwaarde en bepaling In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, voorzien Burgemeester en Wethouders.

 1. De gebruiker dient de accommodatie op een normale, betamelijke en zorgzame wijze te gebruiken voor het doel waarvoor die in gebruik gegeven is. De in de accommodatie aanwezige of op andere wijze gegeven aanwijzingen voor het gebruik, dienen door gebruiker strikt in acht genomen te worden.
 2. Indien van gemeentewege geen toezicht tijdens het gebruik van de accommodatie wordt uitgeoefend, oefent de gebruiker dit toezicht op de accommodatie gedurende zijn verblijf daarin uit.
 3. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade welke door onjuist gebruik is ontstaan aan de accommodatie en/of aan de in de accommodatie aanwezige materialen gedurende zijn verblijf daarin, ongeacht of van gemeentewege dan wel door gebruiker zelf toezicht wordt uitgeoefend; herstel van dergelijke schade komt voor rekening van gebruiker.
 4. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, door welke oorzaak ook, in verband met het gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige materialen.
 5. Tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, geldt in de accommodatie een strikt na te leven rookverbod.
 6. Het is niet toegestaan om in de accommodatie recepties, bruiloften, partijen etc. van en door particulieren te houden. Indien gebruiker een vereniging of een andere in stelling betreft, is het wel toegestaan om de accommodatie te gebruiken voor feestelijke activiteiten mits en voor zover deze betrekking hebben op de eigen doeleinden van gebruiker.
 7. Het is gebruiker niet toegestaan om de accommodatie onderhands in gebruik te geven aan derden.
 8. Burgemeester en Wethouders, de manager van het sportbedrijf, en/of door hen aangewezen personen, hebben ten alle tijde toegang tot de accommodatie.
 9. Burgemeester en Wethouders, dan wel de manager van het Sportbedrijf, zijn bevoegd een nader door hen te bepalen waarborgsom te verbonden aan het gebruik van de accommodatie en/of aan het aan gebruiker beschikbaar stellen van sleutels van die accommodatie.
 10. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om desgewenst voor de accommodatie een huishoudelijk reglement op te stellen.

Artikel 6

 1. Indien na het verlenen van de vergunning tot ingebruikgeving de huurder tot uiterlijk één maand voor aanvang van die ingebruikgeving overgaat tot annulering, is huurder een vergoeding verschuldigd van 25% van de huurprijs over de (geannuleerde) ingebruikgevingstermijn, met een minimum van €10.
 2. Bij annulering door de huurder binnen één maand voor aanvang van de ingebruikgeving, is huurder het totale huurbedrag verschuldigd. Indien de vrijgevallen ingebruikgevingstermijn echter alsnog aan derden verhuurd kan worden, is huurder een vergoeding verschuldigd van 25% van de huurprijs over de (geannuleerde) ingebruikgevingstermijn, met een minimum van € 10.
 3. Bij annulering door de verhuurder is huurder geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 7

Niet naleving van de in verband met het gebruik van de accommodatie gegevens regels, dan wel niet naleving van aanwijzingen en/of opdrachten van het in de accommodatie aanwezige personeel, kan leiden tot het onmiddellijke ontzeggen van de verdre toegang tot de accommodatie, zonder dat dit tot enige aanspraak op schadeloosstelling in welke vorm dan ook, kan leiden.


Artikel 8

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, voorsien Burgemeester en Wethouder.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouder d.d.
De secretaris, De Burgemeester